Skogen

Trolle Ljungby bedriver ett miljöanpassat skogsbruk med hjälp av Skogsutvecklings Syd AB. Skogen är fördelad mellan slätterna runt godset och upp på Ryssberget där den mesta skogen står. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår sammanlagt till 6 500ha, fördelad på 1/3 av trädslagen Gran, Tall och Bok. Medelboniteten är 8 m3sk/ha. Skogsbruket präglas av långsiktighet, miljötänkande och kvalitet. Förutom ovan generella indelning så finns bestånd av alla inhemska trädslag, men också exoter, som är intressanta att följa i utvecklingen.

För att kunna bedriva ett aktivt skogsbruk krävs en väl fungerande infrastruktur som i vårt fall innebär underhåll av ca 15mil enskilda skogsbilvägar.

Vi arbetar mycket med viltvården i skogen för att behålla bra viltpopulationer. Som en effekt av detta är vilttrycket i skogen relativt högt. Vi bedriver därför ett systematiskt arbete för att säkra föryngringarnas överlevnad samt att mildra viltets åverkan på skogen.

Certifikat

Vi är certifierade genom medlemskap i PanCerts gruppcertifieringsparaply enligt PEFC™.

PEFC™ är världens största system för certifiering av hållbart skogsbruk. PEFC™ står för ”The Programme for Endorsement of Forest Certification” och sammanhåller en global allians av nationella certifieringssystem. 

PEFC™ i Sverige har certifieringsstandarder för skogsbruk, entreprenörer och spårbarhet. Tillsammans verifierar detta hela kedjan från skogens brukande till kundens köp av skogens produkter.

Vilt

Godset har alltid varit starkt präglat av viltvård och jakt. Vår viltmästare Linus ansvarar för viltvården och Jakten på Trolle Ljungby. Detta innefattar två stora vilthägn med kronvilt och dovvilt samt utsättning av viltfågel så som fasan, gräsand och rapphöna. Viltmästaren, en jägare och en jaktelev arbetar dessutom med att hålla vilttrycket på ägorna samt de 23 arrendegårdarna på en rimlig nivå.

På Ryssberget i norr finner man fina stammar av Dovhjort, Kronhjort, Vildsvin, och Mufflon. Nere på slätterna runt slottet finner man Trolle Ljungbys väletablerade rådjursstam. Som är en lokalitet med fina guldbockar. 

Kontakta oss så kanske vi kan skräddarsy någonting just för dig och dina jaktkamrater!Huvuddelen av det vilt som nedläggs på Trolle Ljungby gods tas om hand i vår egen registrerade vilthanteringsanläggning. Viltet bearbetas, hängmöras, förädlas och paketeras för att sedan säljas i vår viltbod som är väl värd ett besök.